VÅRNADSTVIST

Föräldern som inte kan enas i frågor som rör barnen kan ivända sig till kommunens familjerätt. Om inte det är en framkomlig väg kan Familjen Advokat dig i frågor kring vårdnad, boende eller umgänge. Det är viktigt att du kontaktar oss tidigt i processen, särskilt om du fått brev från motpartens advokat. Vi på Familjens Advokat erbjuder hög kompetens inom området och är flitigt anlitade familjerättsadvokater.

Familjens Advokat är ditt stöd under hela domstolsprocessen och vi ger även råd om hur du ska agera i förhållande till familjerätten och social myndigheter som ofta spelar en viktig roll för utgången i dessa mål. Vi utröner även möjligheter till överenskommelser genom avtal. Blir det aktuellt med rättegång har vi en gedigen processvana med lång erfarenhet från familjerättsliga mål.

Ensam vårdnad

I vissa fall är det inte lämpligt med gemensam vårdnad. Så kan vara fallet när föräldrar befinner sig i en djup och svår konflikt eller den ena föräldern utsatt den andra föräldern för våld. Domstolens bedömning i vårdnadsfrågan ska utgå från barnets bästa i det enskilda fallet.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller bedömningar av barnets bästa.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och delar det juridiska ansvaret över barnet. Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att gemensam vårdnad främjar en nära och god kontakt för barnet med båda sina föräldrar.

Gemensam vårdnad förutsätter att man som föräldrar kan samarbeta i frågor som rör barnet, då man har ett gemensamt ansvar för alla viktiga beslut som tas kring barnet.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om vårdnad om barn.

Barnets boende

Barnet kan ha sitt stadigvarande boende hos en förälder och umgänge med den förälder som barnet inte bor. Barnet kan också bo växelvis hos sina föräldrar.

Barnets vilja i boendefrågan ska så långt som möjligt respekteras.

Vid svårigheter att komma överens i boendefrågan kan man vända sig till familjerätten och ansöka om samarbetssamtal.

Om man inte kommer överens om barnets boende kan man behöva ansöka om stämning vid domstol.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om barns boende och växelvis boende.

Barnets umgänge

Även efter en separation har barnen rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar så länge det är till barnens bästa. Barnets vilja ska beaktas i umgängesfrågan.

Vid svårigheter att komma överens i umgängesfrågan kan man vända sig till familjerätten och ansöka om samarbetssamtal.

Om man som förälder behöver åstadkomma en förändring av umgänget kan man ansöka om stämning vid domstol.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om umgänge och umgängessabotage.

Umgängessabotage

När en boendeförälder motarbetar umgänget genom att avskärma barnet från den andra föräldern utan godtagbara skäl kallas det för umgängessabotage.

Det finns många olika former av umgängessabotage. Det kan röra sig om att i mindre eller större utsträckning hindra barnet från att träffa den andra föräldern genom att exempelvis försvåra umgänget genom att flytta så långt bort att umgänget försvåras av geografiska skäl, att resa bort eller hävda annat hinder för umgänge eller att helt enkelt få barnet att själv neka umgänge med den andra föräldern.

I vissa fall är det befogat av en förälder att inte medverka till umgänge. Så kan t ex vara fallet om barnet utsätts för omsorgsbrister hos den andre förälder, missbruk eller våld. Man kan då ha en skyldighet som förälder att skydda sitt barn.

Om man som förälder behöver åstadkomma en förändring av umgänget, boendet eller vådnaden kan man ansöka om stämning vid domstol.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om umgänge och umgängessabotage.

Våra advokater arbetar dagligen med mål rörande umgängessabotage. Familjens Advokat har särskilt gedigen kompetens och erfarenhet av mål där det förekommer umgängessabotage.